top of page
20190804_004007 (1).jpg

Jesus In Avalon

20230627_192523.png

The Aramaic Lord's Prayer

Come on a Guided Journey as we 

explore the Lord's Prayer in Aramaic 

Learn the Lord's Prayer Through 6 Guided Videos

Over the course of this video Series.. 

You will be connecting into the deep wisdom and magic

of the Aramaic language...

Each Video we will be Opening Up the Lords Prayer

-Line by Line - Word by Word - 

with Pronunciation and translation

ܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܢܬܩܕܫ ܫܡܟ

ܬܐ ܬܐ ܡܠܟܘܬܟ

ܢܗܘܐ ܨܒܝܢܟ

ܐܝܟܢܐ ܕܒܫܡܝ ܐ ܐܦ ܒܐܪܥܐ

ܗܒ ܠܢ ܠܚܡܐ ܕܣܘܢܩܢ ܢ ܝܘܡܢܐ

ܘܫܒܘܩ ܠܢ ܚܘܒܝܢ ܚܛܗܝܢ

ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܢ ܠܚܝܒܝ ܢ

ܘܐܠ ܬܥܠܢ ܠܢܣܝܘܢܐ

ܐܐܠ ܦܨܢ ܡܢ ܒܝܫܐ

ܡܛܠ ܕܕܝܠܟ ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ

ܘܚܝܠ ܘܬܫܒܘܚܬܐ

ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ

ܐ ܡܝ ܢ

What will you gain by taking this Video Course?

- A new understanding and Interpretation of the Lord's Prayer

based on the true Words of Jesus

- the ability to speak and chant the Lord's Prayer in Aramaic

 - Gnostic Transmission as we connect with the deeper wisdom

encoded into the Lord's Prayer

 

**With a bonus video decoding the Aramaic

"Kingdom of Heaven"

Sample Aramaic Lesson

the Lord's Prayer Line 1 & 2 - Abwûn d’bwaschmâja , Nethkâdasch schmach

Once you Purchase the Course...

You will gain access to all 7 Aramaic Study videos.

Taking you through the Prayer Line by Line,

with detailed translations and understandings 

Price - £222  

bottom of page